Our Team 2021

Sudhish Chandra

President

Vivek Mishra

Secretary

Sumedha Dhar

Treasurer

BOARD OF DIRECTORS AS OF 2021

Dr Nikhil Shetty (1 y) 
Dr Rupesh Shah (1 y)
Dr Vinay Kolluri  (1 y)

 

Dr Sanjay Raiker (1/2 y) 
Dr Sheela Konda (1/2 y)
Dr Gaurav Kumar (2/2 y)
Dr Suba Rao Manglore  (2/2 y)

 

Dr Neal Shah (3/3 y) 
Dr Bikash Agarwal (2/3 y)
Dr Ramesh Unni  (2/3 y)
Dr Mohan Kesani  (2/3 y)

 

Past Presidents

Venkat Vavilala

2018

Hansa Sawlani

2017

Gaurav Kumar

2016

Ramesh Unni

2015

Vijay Dave

2014

Arvind Gandhi

2013

Mohan Kesani

2012

Ramesh Kanuru

2011

Krishnakant Raiker

2010

Rupesh Shah

2009

Ravi Bhagwat

2008

Raja Devanathan

2007

Nisheeth Gupta

2006

Ramesh Gaud

2005

Surendra Shah

2004

Vimal Pathak

2003

Ram Gupta

2002

Shailesh Bhatt

2001

Anil Kothari

2000

Vidhyadhar Gandra

1999

Vidya Kora

1998

Panna Barai

1997

Harish Shah

1996

Ashwani Kumar

1995

Amarnath Agarwal

1994

Arjun Gupta

1993

Prakash Makam

1992

Shreyas Desai

1991

Sarla Goel

1990

Harsh Dalal

1989

Bharat Barai

1988

Surjit Patheja

1987

Krishnan Potti

1986

Shodhan Patel

1985

Koppolu Sarma

1984

Vijay Dave

1983

P.R. Unni

1982

BENEFITS FOR OUR MEMBERS

Recognition
Education
Perks
Community
Access to Insights
Networking

JOIN OUR ASSOCIATION